Muutuja

Tõenäoliselt oled muutuja (variable) mõistega juba tuttav, kuna said matemaatika riigieksami sooritatud. Programmeerimises on muutujal mõnevõrra teine tähendus. See on nimega varustatud koht arvuti mälus väärtuste salvestamiseks. Teisisõnu, muutuja kasutamine programmis teeb võimalikuks andmete meeleshoidmise programmi töötamise jooksul. Võib ka öelda, et muutuja võimaldab hoida endas andmeid (korraga küll vaid ühte väärtust). Kuigi mitmetel juhtudel on võimalik programmeerida ilma muutujaid kasutamata, on nende kasutamine siiski programmeerimise protsessi mugavamaks ja lihtsamaks tegev (ning seda tuleb ka taotleda).

Muutuja "eluiga" algab selle deklareerimisest ja (pisut lihtsustatult) lõppeb programmitöö lõppemisega. Kui enamus programmeerimiskeeltes toimub muutuja deklareerimine muutujate deklareerimise lauses, siis python'is toimub muutuja deklareerimine omistuslausega (assignment statement). See tähendab, et muutuja võetakse kasutusele selle esmakordsel väärtustamisel. Muutujal saab olla ainult üks väärtus. Kui anda muutujale uus väärtus, siis eelmine väärtus kustutakse.

Muutuja nime valimisel tuleb arvestada, et see peab programmikoodi lugejale andma arusaamise, mis sisuga väärtust antud muutujas hoitakse.

Näiteks, olgu meil tarvis võtta kasutusele muutuja nimega 'greeting', mis peab hoidma endas sõne (ehk juttumärkide või ülakomade vahele võetud märgijada) "Hello".

# Declaring a variable with name 'greeting', and assigning it to the value "Hello"
greeting = "Hello" #this is an assignment statement

# When using a variable, we actually use the value a variable was assigned to
print(greeting + " and welcome aboard!")  # --> Hello and welcome aboard!

# Every time we need a word 'Hello' we can just call our variable rather than type the desired word again and again
print(greeting + " again!")  # --> Hello again!

# Giving variable new value is called reassignment. The variable can hold only one single value, so the previous one is deleted.
greeting = "Our variable now holds different value"
print(greeting)  # --> Our variable now holds different value

Muutuja võib endas talletada ükskõik millise andmetüübi väärtust.

# Declaring a variable which holds a list
list_var = ["args", "kwargs"]
print(list_var)  # --> ["args", "kwargs"]

# Changing the variable value without reassigning
list_var.append("varargs")

print(list_var)  # --> ['args', 'kwargs', 'varargs']

# Declaring a variable with name 'fruit_prices' which holds an empty dictionary
fruit_prices = {}

fruit_prices["Apple"] = 5
fruit_prices["Pear"] = 7

print(fruit_prices)  # --> {'Apple': 5, 'Pear': 7}

Veel mõned näited:

# Declaring three variables: one, two, three
one, two, three = 1, 2, 3

print(one)  # --> 1
print(two)  # --> 2
print(three)  # --> 3

another_variable = "Vars are easy af!"
print(another_variable[:-3] + "as hell!")  # --> Vars are easy as hell!