Tingimuslause Pythonis

Tingimus- ehk valikulaused võimaldavad etteantud tingimuse alusel programmikoodi üht või mitu rida (koodi plokki) valikuliselt täita. Tingimuslause sisu/loogikat aitab tajuda järgmine reaaleluline lausend: kui vihma sajab, siis võta vihmavari kaasa. Programmeerimises on tingimuseks loogikaavaldis. Lihtsaimad loogikaavaldised on tõeväärtused (True või False) ja (kahe operandiga) võrdlused (nt a > b või c == d). Tingimuslausete esitamisel kasutatakse kindlat tekstilist struktuuri ehk süntaksit, mis algab tüüpiliselt võtmesõnaga if.

Tingimuslaused on tihedalt seotud tõeväärtuste ja loogikatehetega. Sellepärast on soovitatav enne tingimuslausetega tutvumist lugeda peatükki Tõeväärtused. Vaata ka alljärgnevat ülevaatlikku videot tingimuslausetest.

Tingimused

Loogikaavaldis on tingimuslause tingimus ehk condition. True ja False abil saab juhtida tingimuslauseid.