Interaktiivne kasutajaliides (IDLE)

Interaktiivne kasutajaliides IDLE (Integrated Development and Learning Environment) on interaktiivne arenduskeskkond, mis tuleb Pythoni installeerimisega kaasa.

IDLE käivitamine

IDLE käivitamiseks Windowsil piisab sellest, kui otsida Start-menüüst võtmesõna idle. Vaikimisi on selle otsetee kaustas ...\Start Menu\Programs\Python 3.x. Võimalus on ka tegutseda otse command promptis kirjutades käsureale python või py. Kui see ei õnnestu, siis võib olla puudu keskkonnamuutuja (environment variable) - leiad siit juhendi Python'i lisamiseks Windows PATH'i.

MacOS puhul tuleb avada uus terminali aken ja sisestada sinna võtmesõna idle. Samuti saab tegutseda otse terminalis kirjutades käsureale python või py.

PyCharmi kasutajatel on võimalus valida Tools -> Python Console, mis on mugav viis PyCharmist lahkumata kasutada interpretaatorit. Klaviatuuri otsetee on Ctrl + E, mis avab akna, kust saab valida Python Console.

IDLE kasutamine

Pythoni interaktiivne interpretaator annab programmeerijale lihtsa võimaluse proovida Pythonis erinevaid operatsioone ilma, et peaks looma uut faili. Ligipääs on kõigile Pythoni sisseehitatud funktsioonidele ja installeeritud moodulitele ning see on hea viis keelevahenditega tutvumiseks. Tulemus väljastatakse koheselt, seega pole alati vaja kirjutada print() ja muutuja väärtuse saamiseks piisab vaid selle sisestamisest käsureale.

Esialgu kuvatakse paar rida informatsiooni oma süsteemi kohta ja seejärel >>> viitab sellele, et interpretaator ootab järgmist käsku.

Python 3.7.0b3 (default, Mar 30 2018, 04:35:22)
[GCC 7.3.0] on linux
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>>

Proovides printida klassikalist "Hello world", saame:

>>> print("Hello world")
hello world

Interpretaatori lihtsuse eripära, ehk print() pole vajalik:

>>> "Hello world"
'hello world'

Interpretaatorit saab väga lihtsalt kasutada ka näiteks kalkulaatorina:

>>> 5 + 2
7
>>> 543 / 13
41.76923076923077
>>> 7 // 2
3
>>> 5 + 178 % 3
6

Installeeritud mooduleid on võimalik tavalisel viisil importida. Impordid kehtivad interpretaatori seansi lõpuni ehk iga uue seansi alguses peab kõik soovitud moodulid uuesti importima.

>>> from math import factorial as f
>>> f(5)
120

Deklareeritud muutujad kehtivad interpretaatori seansi lõpuni.

>>> a = 3
>>> b = 7
>>> a + b
10

Interpretaator salvestab alati viimase väljundi muutujasse _ ning seda teades on võimalik tagantjärgi muutujaid määrata.

>>> 6j * (3 + 2j)
(-12+18j)
>>> complex_number = _
>>> complex_number
(-12+18j)

Jätkuread võimaldavad kirjutada koodi mitmele reale. Kolm punkti (...) või uue (>>>) mitte ilmumine viitab jätkureale. Jätkuridadelt väljumiseks tuleb kaks korda vajutada ENTER-it.

>>> out_of_water = True
>>> if out_of_water:
...   print("Bring more water!")
... else:
...   print("We have enough water.")
...
Bring more water!

Jätkuridadel võib samuti sõnede puhul print() ära jätta.

>>> days = ["Monday", "Tuesday", "Wednesday", "Thursday"]
>>> endings = ["st", "nd", "rd", "th"]
>>> for i, name in enumerate(days):
...   f"{i + 1}{endings[i]} day is {name}"
...
'1st day is Monday'
'2nd day is Tuesday'
'3rd day is Wednesday'
'4th day is Thursday'

Mooduli käivitamine interpretaatoris

Interpretaatoris on võimalik sisse lugeda Pythoni faile. See annab meile võimaluse kasutada failis defineeritud muutujaid, funktsioone jms.

Proovime käivitada järgnevat faili:

# example.py

a_list = [1, 2, 3]
c = 11


def square(x):
  """
  Square a number.
  :param x: int or float
  :return: the square of x
  """
  return x ** 2


def concatenate(*lists):
  """
  Concatenate lists.
  :return: new list that is the concatenation of input lists
  """
  result = []
  for l in lists:
    result += l
  return result

Mooduli käivitamine import võtmesõna kasutades

Avades interpretaatori saame importida Pythoni mooduleid nagu tavalises .py failis.

>>> import example
>>> a_list
[1, 2, 3]

Mooduli käivitamine alustades interpretaatorit lipuga ``-i``

Interpretaatorit saab avada nii, et moodul antakse kohe kaasa kasutades lippu (flag) -i

python -i example.py

Mooduli käivitamine ``exec`` funktsiooni kasutades

Veel üks võimalus on kasutada funktsiooni exec("filename.py".read()). PyCharmis on olemas vaikimisi klaviatuuri otsetee ALT + SHIFT + E, mis loeb märgistatud koodi konsooli sisse.

Avame interpretaatori ja loeme faili sisse. Kui fail ei asu samas kaustas, kus avati interpretaator, tuleb kasutada täisteed (full path).

>>> exec(open("example.py").read())
>>> a_list
[1, 2, 3]
>>> c
11
>>> square(c)
121
>>> new_list = [9, 8]
>>> concatenate(a_list, new_list)
[1, 2, 3, 9, 8]

Nagu näha, on meil ligipääs failis defineeritud muutujatele ja funktsioonidele. Nüüd on mugav nende peal opereerida. Meeles tuleb pidada, et interpretaatoris tehtud tegevused failis olevat sisu ei mõjuta.

Interpretaatorist väljumine

Väljuda saab sobiva funktsiooni käivitamisega või klaviatuuri otseteega. Vastavalt keskkonnale saab kasutada otseteed CTRL  +C, CTRL + D või CTRL + Z (+ vajadusel ENTER). Kõige lihtsam on proovida need nupukombinatsioonid läbi ja seejärel näha, mis oma süsteemis toimib. Alternatiiviks on kasutada funktsiooni quit() või exit(), mis töötab sõltumata keskkonnast.

Rohkem lugemist

Tavalisest suuremate võimalustega interpretaator - IPython.

Python'i ametlik dokumentatsioon - https://docs.python.org/3/tutorial/interpreter.html