While-tsükkel

While tsükkel erineb for tsüklist selle poolest, et tema korral ei ole käivitamise arv rangelt määratud. Kui iga for-tsükli kohta saab täpselt öelda, mitu korda seda käivitatakse, ei saa seda tihti while-tsükli puhul nii täpselt määrata. While tsüklile antakse kaasa boolean väide, mida enne igat iteratsiooni kontrollitakse. While tsükkel kestab, kuni kaasaantud väide on tõene, ning võib ka käia lõpmatuseni või mitte kordagi.

while boolean statement is true:
  # Code

While-tsükkel, mis käib läbi kõik järjendi väärtused ning väljastab need:

i = 0
list = [3, 2, 10]
while i != len(list):
  print(list[i])
  i += 1

Tsükkel, mis käib lõpmatuseni:

while True:

While on asendamatu siis, kui esineb mingi määramatus - näiteks juhuslike väärtuste või kasutaja sisendiga töötamisel.

import random as r

# The number we want to get
check = 10
random_choose = 0
# While the random chosen number is not the one we want (!= 10)
while random_choose != check:
  # Choose the next random number (0-10) and print it
  random_choose = r.choice(range(11))
  print(random_choose)

Vajalike tsüklite arv on antud korral ennustamatu ja erineb iga kord, kui programmi uuesti käivitatakse.