Hulk (set)

Hulk on järjestamata elementide kollektsioon, kus pole duplikaate. Hulk erineb veel järjendist selle poolest, et hulga elemente ei saa indekseerida.

friend_list = {"Tom", "Agnes", "Jim"}

Hulga loomine on segu sõnastiku ja järjendi loomisest, loogsulgudega aga ilma võtme ja väärtusega.

Tühja hulga loomine toimub funktsiooniga set(), kuna looksulge kasutades loob Python hoopis sõnastiku.

friend_list = set()

Hulka võib luua olemasolevast järjendist, selle tulemusel jäävad hulka ainult unikaalsed elemendid.

numbers = [1, 2, 3, 1, 4, 2]
numbers_set = set(numbers)
print(numbers_set)

Selle käivitamisel saame:

{1, 2, 3, 4}

Hulga elemendid peavad olema muutumatud.

my_set = {1, "tere", [1, 2]}

See annab vea: TypeError: unhashable type: 'list'.

List võib programmi jooksul muutuda, seepärast seda hulgas ei saa kasutada. Seega saab kasutada: sõne, arvud, tõeväärtus, ennik, None jt.