Funktsiooni argumendid ja parameetrid

Iga mõistlik programm tegeleb kindla ülesande (probleemi) lahendamisega. Pisut suuremate programmide koostamisel on arukas selle jaotamine alamülesanneteks. Pythonis saab alamülesandeid kirjeldada programmiüksustes, mida nimetatakse funktsioonideks (Funktsiooni mõiste ja kasutamine). Lihtsustatult võib üht funktsiooni vaadelda kui koodi konteinerit, mis hoiab endas mingisugust koodi. Funktsiooni kirjeldamine algab võtmesõnaga def, millele järgneb funktsiooni nimi ning sulud. Sulud võivad olla tühjad või omada ühte või mitut parameetrit. Järgnevaid taandega esitatud ridu funktsiooni kirjelduses nimetatakse funktsiooni kehaks (function body).

Järgnev näide esitab parameetriteta funktsiooni "üldkuju":

# Function without parameters
def func_without_params():
    # Some code (function body)

Parameetritega funktsioon:

# Function with two parameters – a and b
def func_with_two_parameters(a, b):
    # Some code (function body)